ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

ДГС „Пловдив” носи името на града Пловдив, където се намира седалището му. Общата площ на ДГС „Пловдив” е 26458.1 ха Територията му обхващта площи предимно в Централните Родопи и отчасти в Горнотракийската низина. На север стопанството граничи с ДГС „Хисар”, на запад- с ДГС „Пазарджик” и ДГС „Кричим”, на югозапад- с ГСУ „Тъмраш” на ДЛС „Чекерица” на юг - с ДГС „Михалково” и ДГС „Хвойна” и на изток - с ДЛС „Чекерица” и ДГС „Асеновград”. Релефа на стопанството се характеризира с голямо разнообразие от равнинен и хълмисто - ридов в Горнотракийска низина до средно и високопланински във високите части на Западните Родопи. Средната надморска височина е около 1050 м.
Районът на ДГС „Пловдив” се отличава с голяма гъстота на хидрогравската мрежа (1.65 км на 1 кв.км. площ). Всички водни течения се намират във водосборния басейн на река Марица.
ДГС „Пловдив” се разделя на четири горскостопански участъка - „Пловдив”, „Добралък”, "Бяла черква”, и „Бойково”.
Горите на територията на ДГС „Пловдив” имат голямо стопанско значение. Според горскоразтителното райониране на България територията на ДГС „Пловдив” попада в Тракийската горскорастителна област. Растителноста на стопанството се състои от различни иглолистни и широколистни видове. Залесената площ е 24384.2 ха, което е 92.1% от общата площ на стопанството. Иглолистните гори са с най-голям дял в залесената площ и обхващат 44%. Следващи по учатие са издънковите гори за превръщане в семенни, които покриват около37% от общата залесена площ.
Срещат се и много диворастящи лечебни разтения. Голямо е значението на страничните ползвания , които се реализират в горите горските площи. В горите се добиват диворастящи гъби и билки, които осигуряват допълнителен поминък или доходи на местното население
Ловностопанско значение - в района се развъждат благородни елени, елени лопатари,муфлони ,сърни диви свине и фазани. Условията за любителски риболов създават изградените микроязовири, реките Марица, Въча, Стряма. Не по малко значение имат туристическите обекти разположени в Районът на горското стопанство предлагащи отлични условия за отдих.
ДГС „Пловдив” има два разсадника „Голямоконарско шосе” и „Храбрино” който разполагат с разнообразие от фиданки. Годишно в разсадник „Голямоконарско шосе”се произвеждат около 300 000 бр. фиданки.
Дърводобивът, ловът и страничните ползвания са не само източници на доходи за държавата и местното население ,но осигуряват и работни места и като такива имат не само икономическо, но и определено социално значение.