ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пловдив


Контакти :

гр. Пловдив
п.к 4002
бул. „6-ти септември"93
тел.032/643470
факс:032/644106
e-mail:
dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 29-05-2012

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публична покана по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Закупуване и доставка на растително защитни препарати"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 17-05-2012

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публична покана по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Закупуване на 57 броя комплекти съдържащи: чипинг чук, кобур - пълнител, чанта и пластмасови пластини, използвани при експедиция на трупи за бичене и ОЗП"

Документация за участие    |    


Поправка на грешка в заповед на ДГС Пловдив

Дата на публикуване на обявата: 16-05-2012

Поправка на грешка в заповед за резултати в проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад

Документация за участие    |